Omhändertagande och kistläggning

Respekt för den avlidne
Omhändertagandet av den avlidne börjar vanligtvis inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområde. Det är sjukvårdspersonalen som tvättar den avlidne, byter till rena kläder, sluter mun och ögon mm. Sjukvården ansvarar också för att den avlidne förvaras i ett kylt utrymme till dess att kistläggning sker. När dödsfallet skett i en bostad eller på exempelvis ett äldreboende, förs den avlidne på bår till bårhuset. Oavsett vem som utför den transporten, är det alltid anhöriga som väljer viken begravningsbyrå de vill anlita för hjälp med arrangemangen kring begravningen.

Omhändertagande och kistläggning
Att klä och bädda ned den avlidne kallar vi omhändertagande av avliden. Detta görs antingen genom att kistlägga och bädda ned den avlidne i befintliga kläder, bädda ned den avlidne i kistans svepdräkt, eller att klä den avlidne i kläder som lämnas in på kontoret. Vid varje kistläggning månar vi om respekten för den avlidne liksom om hänsynen till de efterlevande. Det innebär att vår ambition är att den avlidne görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till den kyrka eller det kapell där begravningsakt skall ske. Vi tror att de flesta vill ha det så istället för att den avlidne ligger kvar på en kall bår i bårhuset. Naturligtvis är identitetskontrollen minutiös och momentet utförs alltid med yttersta omsorg.

Den svepdräkt vi använder är vit enligt gammal tradition. Bädden ser ut som sängen därhemma med madrass, underlakan, täcke, överlakansflik och kudde. Allt är vitt som traditionen bjuder men delvis i pappersmaterial. När anhöriga lämnar in kläder klär vi den avlidne och bäddar enligt de anhörigas önskemål. Kanske i kostym eller klänning ovanpå en pläd eller i egna natt- eller vardagskläder.

Bisättning
Bisättning är den del av begravningen som innebär att den avlidne i sin kista förs till den lokal där begravningsakten skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal. Vår ambition är att bisättningen skall ske direkt i samband med kistläggningen så att den avlidne kommer till ro så snart som möjligt.

Personligt avsked
När den avlidne kommit i ordning i kistan erbjuds anhöriga att ta ett personligt avsked i ett särskilt visningsrum. Många vill att den avlidne får med sig något personligt i kistan. Det kan vara en kär ägodel, en blomma, ett fotografi, ett brev eller en teckning. De efterlevande får gärna själva lägga ner föremålet i samband med avskedet, eller be oss göra det vid annat tillfälle. Att se den avlidne vila fridfullt i sin kista är en viktig händelse och skänker också en värdefull trygghet inför kommande begravningsakt och gravsättning.

Begravningsbil och bärare
I samband med omhändertagandet och kistläggningen utförs också transporter. Det handlar då främst om transport av kista från lagret till sjukhuset. Samt transport av kista med den avlidne vidare till bisättningslokalen i avvaktan på begravningsakt. Även på begravningsdagen kan det bli aktuellt med transport mellan bisättningslokal och begravningslokal och därefter kanske till grav för gravsättning eller till krematoriet för efterföljande kremation.  

Det är enbart bisättningstransporten som bekostas av dödsboet – dvs transporten från t ex sjukhusets bårhus till bisättningslokal i väntan på begravningsakt. Är det aktuellt med jordbegravning i samband med borgerlig begravningsakt och anhöriga önskar följa med ut till graven bekostas även denna transport av dödsboet. Lokala avvikelser kan förekomma.

Background image: