Boutredning

Boutredning
Många viktiga juridiska frågor uppstår i samband med ett dödsfall. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Bouppteckning
Bouppteckningen ska upprättas enligt vissa krav som är till för att skydda varje enskild dödsbodelägare. Den är en dokumentation över vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Att upprätta en bouppteckning ställer krav på en gedigen kunskap inom familjejuridiken. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet.

Dödsboförvaltning
Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter är annat som förvaltning av ett dödsbo kräver.

Arvskifte
När förvaltning är slutförd på ett korrekt sätt ska alltid en tydlig redovisningsräkning göras och ett arvskiftesförslag upprättas som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Brist i boet
När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör eller lämna över ärendet till Verahill så tar de hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

 

Kontakta Verahill för juridisk rådgivning

Verahill >> 

Background image: